Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje:

  • Dyrektor szkoły - mgr Beata Bełdzikowska,
  • Wicedyrektor szkoły - mgr Jolanta Kunert,
    Kompetencje dyrektora i wicedyrektora określa Karta Nauczyciela,
  • Rada Pedagogiczna - nauczyciele, pedagodzy, specjaliści szkoły,
  • Administracja Szkoły - pracownicy niebędący nauczycielami,
  • Rada Rodziców - wybrani rodzice,
  • Samorząd Uczniowski - wybrani uczniowie.


Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie szkoły oraz Regulaminie Rady Pedagogicznej, Regulaminie Rady Rodziców i Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.